داستان ترسناک سایه غم

داستان ترسناک سایه غم

داستان ترسناک سایه غم
Nima2
Nima2 :نویسنده
توضیح: در این اکانت داستان ها و افسانه های ترسناک ایرانی رو منتشر می کنیم برای دیدن داستان های بیشتر به پروفایل من سر بزنید
بیشتر
استراحتگاه وحشت
داستان ترسناک گربه ها
داستان ترسناک صدای پچ پچ
داستان ترسناک تنها در کوهستان
خاطره خیانت
داستان ترسناک جن های مسلمان

پروفایل

داستان ترسناک سایه غم

 درودمن ساراهستم بارهاداستان نوشتم از دوست وهم انرژی جادوگرم توی این سایت گاهی طرفدارداشتن وگاهی بسیارمنتقد!البته من باخودم عهدکردم اتفاقاتموبنویسم یک جورای احساس میکنم باید برای اثبات حقیقت بنویسم!شایدکسانی مثل من وجود داشته باشند!اتفاق جدیدکه قلب منو برادرم روتکه تکه کردبرای اولین بارمن عاجزموندم!هرگز توی اینهمه سال(توی هفده سال بعدتولد دوباره ام)امکان نداشت اشکی بریزم ولی بی جواب بمونه!به قول دوست جادوگرم(اسمشو میزارم شارلوت)گفت مرگ تنها مسیریه که همه ماازش میگذریم دیریازودهیچکدوم جاودان نیستیم ولی درزندگی های بعدی متولد میشیم! پدرم طی اتفاقاتی کروناگرفت وباعث شدهمه ماکرونابگیریم منوبرادرم تاسرحدمرگ رفتیم به حدی درحال جان کندن بودیم که هیچی حس نمیکردیم!چندروزی خبرازشارلوت نداشتم که وقتی ازتب درحال سوختن بودم برادرم بهش خبردادحال من بده واونم تماس گرفت! وقتی منودیدگفت سریع یک قالب یخ بیارین و داداشم سریع یخ اورد وریخت توی کیسه فریز وشارلوت شروع کردبه دعا خوندن همینطور که دعامیخوند من بین خواب وبیداری بودم وسرمای یخ روحس نمیکردم!بعدبیدارشدن با اینکه روزهای قبلش حتی یک لقمه غذانمیتونستم بخورم دقیقاحال کسی روداشتم که عادی هست نه اثر ازتب و بدن دردکه حتی پزشکم گفت به حال خوبت اعتمادنکن امکان نداره با یک قالب یخ درمان شده باشی دوباره برمیگرده ولی من به شارلوت اعتماد داشتم!خلاصه من حالم خوب شدولی پدرم که به شارلوت اعتمادو اعتقادنداشت و همیشه سرجنگ بامن داشت به خاطر این موضوع موافقت نکردبرای شفاگرفتن! و گفت من خوب میشم من نیاز به تو و اون دوست دیوانه وجادوگر تو ندارم اگرخدا میخوادبمیرم میمیرم!من خیلی ناراحت شدم ولی چون شارلوت گفت من بهش گفتم ولی اون اعتمادنکرد توماه آینده عزادار پدرت خواهی بود!من حرفشوجدی نگرفتم وبرای اولین بارنمیخواستم پیشگویی هاشو باورکنم!من هرروز بهترمیشدم وبرگشتم سرکارولی این پدرم بودکه بارفتن به پزشکهای متخصص و میلیون میلیون خرج کردن هرروزحالش بدترمیشد!بازدلم طاقت نیاورداومدم نشستم بالینش گفنم پدر منو ببین!اجازه بده ازش کمک بگیرم!با اینکه ازدرد وناتوانی وسرفه نمیتونست حرف بزنه و به سختی نفس میکشید دستشوبه علامت نه به سمت من گرفت وگفت بروبیرون ازاتاقم!من

طبق معمول فرداپدرمو میخواستیم ببریم مطب دکترش که سرم و امپول بگیره و اکسیژن چک کنه!من گفتم لباس بپوش برم ماشینو بیارم یکدفه مثل چوب خشک شد و وقتی لمسش کردم به حالت اینکه انگار برق اونوگرفته واکنش دادو بعدیکدفه گفت من کورشدم وتشنج کردومازنگ زدیم آمبولانس اونوببرن!توی شرایط وحشناک کرونای که تخت پیدانمیشد وعوامل
بیمارستان باادبیات بدقصدبرگردوندن مارو داشتن!سعی کردم بایک ذهن خونی کوچیک والقای خواسته خودم کاری کنم پزشک اونوسریعا بستری کنه!وقتی اونو روی تخت به اتاق بستری میبردن درلحظه اخردستشوگرفتم گفتم اون گفت اخرماه عزادارت میشم کاش اجازه بدی ولی اگر مجبوربشم خودم برت میگردونم که فقط باهام خداحافظی کرد!من ساعت یازده شب تنهامسیر طولانی روتاخونه پیاده رفتم وبه فکرعاقبت و همش جمله شارلوت توسرم میپیچید!یک هفته پدرم بستری بود همه چیزعادی بودوقراربود هفته بعدمرخص شه!هفته بعدی به خواست من شارلوت قرارشدیک پیشگویی آب وآینه انجام بده البته روش اون نشستن دراتاق تاریک مطلق که فقط باتعدادی شمع روشنه و اون هرچیزی که میبینه روباذغال روی کاغذمیکشه!اون اینکاروانجام دادتوی تماس تصویری ولی یکدفه باقیافه سرد همون ظرف آبوریخت روی سرش وبدون اینکه جواب بده قطع کردبارها تماس گرفتم!ولی چهارشنبه سه روزقبل ازفوت پدرم بهم پیام دادکه من اونروز اونودیدم کل توصیف بیمارستان شهرستانی هستم تعداد اتاقها وراهرو وشماره تخت ورنگ لباس پدرم وگفت درصورتی که اون مصر زندگی میکنه!من پرسیدم حالش چطوره مکث کرد:گفت من پدرتو دیدم !ولی من فقط مرگ وتاریکی میبینم نبایدمیدیدمش و گفت همین الان هم تختی پدرت مرد!و درآخرگفت توبایدبرای هرخبری اماده باشید!بانگرانی تمام به سمت بیمارستان حرکت کردم وایستگاه پرستاری روسوال پیچ کردم که یکدفه صدای گریه وزاری نظرم جلب کرددقیقا هم تختی پدرم فوت کرده بود! پیش پدرم رفتم و بهش انرژی بدم که پدرم گفت منم میرم مواظب خودت باش!من گفتم نه تودوباره برمیگردی!میریم جنگل!بعدگفت سارادیشب یکی ازهمون دوستای سیاهپوش وجادوگرت پشت پنجره نگاهم میکرد!من صورتشو دیدم..گفتم توچی گفتی؟گفت فقط نگاهم کرد!بعداون شنبه پدرم مرخص کردن ودرکمال ناباوری سر یک ساعت رندفوت کرد!اصلا باورم نشدولی ماهرکاری ازمون برمیومد کردیم!سوالهای بی جواب وچراهابرای ماموند! بعدفوتش شارلوت باروحش ارتباط گرفت وگفت فقط به خاطرتواینبار اینکارومیکنم دیگه ازمن نخواه!وگفت پدرت داره فریادمیزنع وازشما دورشده!گفتم یک نشانی بده که خودشه!گفت صندلی روایون زیرفلان چیز دستنوشته شعراش هست که دقیقادرست بود!وچندشب بعدمن خواب بدی دیدم.خواب دیدم توی یک خونه قدیمی هستم ویک پیرزن چاق زشت شبیه خواهر مادربزرگم وسط سالن دورسرش ماه وهلال ماه دورسرش میچرخید!ویکی شبیه پدرم البته جوونش وطناب پیچ کرده بودن ومیخواستن خنجرفروکنن توگردنش ولی من توی خواب فریادمیزدم گردنم گردنم که
مادرم منو بیدارکرد!دقیقادردخفه کردن گردنم حس میکردم

دیدگاه

comment

ناشناس

همینکه اول داستانتو خوندم فهمیدم یه مشت خزعبلاته... آخه قالب یخ و کرونا 😂😂😂

پاسخ

comment
تریس

قپالی خود نویسنده گفته رفیقش جادوگر بوده نگفته که پزشکه 😐👎🏻 عجیب غریب بدبختcomment

فایده

پدرت مرد خوبی بود

پاسخ

comment
مرجان

دقیقا همینطوره.comment

مرجان

دلیل اینکه دوستت گفت روح پدرت فریاد میزنه،چی بود آورد روح پدرت ناراحت بوده ؟!!!

پاسخ

comment

تریس

مسیحی ها باور دارن انسان بعد از مرگ به نسبت کار های بدی که کرده ی مدت از قبل تعیین شده ایی میره جهنم مثلا سی هزار سال یا شاید هزار سال بعدش به نسبت کارهای خوبی که کرده میزه بهشت مثلا به مدت چهل هزار سال یا چهار هزار سال و بله من این بحث کاملا قبثل دارم اما این داستان که پست کردی خیلی کشکی بود و از سبک نوشتنش معلومه نویسنده ایرانی نبوده اما تازه کار بوده♡

پاسخ

comment

ناشناس

چه اصراری دارید تناسخ رو به هر صورتی به ملت قالب کنید؟ اگه قرار بود هر کی میمیره دوباره به این دنیا برگرده که سنگ روی سنگ بند نمیشد.یارو هفتاد سال زحمت میکشه و دود چراغ میخوره و به بشریت کمک میکنه بعد مرگ وارد جسم یه نوزاد یا یک حیوون میشه و همه چیز رو فراموش میکنه و روز ازنو و ... پس جای سزای عمل بد و جزای عمل خوب کجاست؟ اگه داستانهایی شنیدید از کسانی که از زندگی قبلیشون اطلاعات دارن یا کسانی رو بعد اولین دیدار طوری میشناسید که انگار از قبل آشنایی دارید ریشه در چیز دیگری غیر از تناسخ داره.این دنیا و کلا زندگی جریان داره و کلا حرکت رو به جلو داره و دور و تسلسل باطل در اون معنی نداره

پاسخ

کاربر عزیز در صورت عضویت می توانید دیدگاه خود را مطرح نمایید

منتشر شده توسط dictator Nima2
ساخت وب سایت در یک ثانیه با بلومیت!
به راحتی آن را شخصی سازی کنید
ورود

با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

ثبت نام

29

Room 6

ZeinabBRH

پس من تمام تلاشمو میزارم روی خون اشام شدن😂😂😂

Soorousha

همون خون‌آشام‌ بشید بهتره 😅😅😁

Soorousha

ما هر شب موقع خواب روحمون سفر میکنه، ولی به صورت آگاهانه کار سختیه، آسونترین راهش اینه که جسمتو ضعیف کنی تا روحت قویتر بشه و بتونه از کالبدش خارج بشه، مثل کاری که مرتاض‌ها میکنن، دیگه ببین راههای سختترش چیه دیگه 😶

ZeinabBRH

من یبار تا نزدیک سفر روح رفتم ولی متاسفانه اون لحظه فقط سعی داشتم بیدار بشم که شدم:|جالبع که قبلش خیلییی تلاش میکردم که این اتفاق بیوفته ولی اون لحظه اصلا به فکرم نرسید:/

ZeinabBRH

علیکم سلام😃

Ani

خواهر من یه بار ناخواسته تونسته صحبت کنه باهاشون و توی واقعیت چند بار ببینشون🙂

Sad

کسی تا حالا به شخصه تونسته تجربه سفر روح داشته باشه یا تونسته با موجودات ماورایی ارتباط بگیره ؟من چند سالی هست که روی مسایل ماورایی مطالعه میکنم اما به شخصه هیچ تجربه ای نداشتم و می‌خوام دیگه شروع کنم (برای مسخره بازی کسی جواب نده)من هدفم جدی هست

Ani

من عضو جدید سایتم👋

Ani

سلام علیکم😂😐

Poya

اوووو مایییی پودینگ

Yoha

هوراااااااااااااا.از این به بعد فقط افراد سایت میتونن توی داستانا کامنت بزارن.🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️

ناشناس
IP: 7482

هشدار: ما مبنا رو بر این میزاریم که همه‌ی عضوهای جدید تینا هستند ☝️پس حواستون جمع باشه😂😂😅

ZeinabBRH

سلام به اعضای جدید خوش اومدید

ZeinabBRH

ایلار که اصلا بی ادب نیس😑😂

Zodiac kill

میشه یکی ب من بگه ک ایا اصلا میشه اینجا یک پست رو پاک کرد یا نه؟؟؟؟؟

Yoha

پودینه هم شد فامیل😐😐😐

مرتضی پودینه

سلام منم عضو جدیدم از آشنایتون خوش وقتم

Mshg

سلام،عضو جدیدم،خوشحالم از آشناییتون

Soorousha

آیلارو اذیتش نکنید، تأثیرات تینا روش مونده 😅 یه مقدار زمان میبره تا به حالت اول برگرده، وگرنه بی‌ادب نیست واقعاً

Soorousha

زینب حبیبو دیدم 😂عجب آدمی هستیاااا 😕😂😂 من یه مدت کوتاهی ریشامو موهامو بلند کردم 4تا عکس گرفتم گذاشتم تلگرام، چون زیادم تلگرام نمیرم دیگه آپدیتش نکردم، گیر دادید به اون قدیمیا 😂😂 ولی جدیداً یه عکس گذاشتم که تازه گرفتم،😎😅

Asman

عزیزجان اینجا شوخی زیاد میشه وگنه قیافه سروشا بد نیست شماهم ادبتو رعایت کن تا پویا نکشتت

Yoha

ظاهرا افراد توهین گر زیادن.

Yoha

😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬

ZeinabBRH

ماشالا انگار جنابعالیم فرق چندانی با تینا نداری😐در و تخته باهم جور بودید میپریدین به هم😐

Poya

لایق*

Poya

آیلار اون واژه دایق خودتو خانوادته اولا....ثانین اگه ار بی ادبیو قراره بندازید بیرون بندازید خب چرا وایمیسین بی احترامی کنن ...اینم بندازید بیرون

Aylar

کصمغزید میگید بده قیافش؟ اومدم چک کردم خوبه که بد نیس😐

ZeinabBRH

دیگه من نمدانم😐

Aylar

تلگراممو پاکیدم،😐🤦🏻‍♀️

ZeinabBRH

t.me/foodforfoxchat

ZeinabBRH

ادرس گپ تلگرامو گذاشتم اونجا هست میتونی ببینیش

ZeinabBRH

بابا قیافش بد نیست...یکم مدل موهاشو ریشش عجیبه

Aylar

من میخوام بدونم سروشا چه شکلیه که انقد از چهرش بد میگید

ZeinabBRH

😐😐😐😐

ZeinabBRH

😐😐😐😐

ZeinabBRH

بزن تو نت حبیب سریال لیسانسه ها همزادتو ببینی😂

Poya

تینا قبلن اینجوری نبود اومد چهرتو دید دیوننه شد بنده خدا جراح پلاستیک آشنا دارماااا

Poya

ب قول تینا خدا بیامرز میمون هرجی زشت تر اداش بیشتر ...حکایت سروشاس

Aylar

کاش منم اعتماد به نفس سروشا رو داشتم آفرین واقعا😂

Soorousha

همین تینا فکر کردی واسه چی به این سرنوشت دچار شد، اومد فیس دخترکش منو دید، بعد که فهمید نمیتونه بامن باشه حسودی کرد، فحش داد، به چخ رفت 😑😂😅 این است عاقبت کراش بر روی همچون من 😑😎😑👌😂😂😂

Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom
پربازدید ترین ها
اتاق قرمز یا رد روم

اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما)

فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما) فیلم هزار پای انسانی The Human Centipede یکی از بدترین فیلم های تاریخ سینماست که در سال 2009 برای اولین بار ساخته شد اما به دلیل س?

داستان ترسناک یک حمام معمولی

داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

لیست فیلم های ممنوعه جهان

لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

راز عدد 241543903

?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

شعر نفرین شده جهنم تومینو

شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

کتاب ال عزازیل نوشته ابن جوهاش

کتاب ممنوعه! کتاب all-azazel کتاب 500 صفحه‌ای است که بطور کلی توسط موجودی ماورایی نوشته شده است! و حاوی نکات بسیاری درمورد این موجودات است! نام این کتاب "کتاب شیطان" است و در 500 بعداز می

چند طلسم تبدیل شدن ب خون اشام

ومپایر(خون اشام)??‍♂️ ام در افسانه‌ها و فرهنگ فولکلوریک مردم اروپا . آسیا و امریکا موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون انسان ها مے‌

فیلمی از عروسک لولیتا

فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp

سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp eMp: سایت شرکت احساسی sentimentalcorp یک وب سایت راز آلود است که توسط سرور خود در اسپانیا کنترل می شود این سایت متعلق به رندی پروزاک بوده و حالتی راز

خانه اجنه در کلاردشت

خانه اجنه در کلاردشت horror6: ویلای متروکه در کلاردشت که تمامی پنجره های آن با یکدیگر متفاوت هست و ساکنین می گویند که این خانه ارواح یک شبه ساخته شده است درب این ویلای متروکه در کلا?

فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

مسترس و اسلیو چیست؟

مسترس و اسلیو چیست؟ میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می رود. میسترش خانمی است كه تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها و بخصوص مردان دارد

تئوری عجیب انیمیشن توپولو ها

تئوری عجیب انیمیشن توپولو ها انیمیشن توپولو ها (Teletubbies) مجموعه برنامه کودکی بود که در 120 کشور به نمایش درومد و به بیش از 45 زبان دوبله شد که در ایران با نام توپولوها شناخته میشه، ب?


# پربازدید های امروز
#کتاب ال عزازیل نوشته ابن جوهاش
#چند طلسم تبدیل شدن ب خون اشام
#لیست فیلم های ممنوعه جهان
#فیلم ترسناک Hounds of Love 2016
#مسترس و اسلیو چیست؟
مطالب مرتبط
داستان ترسناک مسخره کردن جن

داستان ترسناک مسخره کردن جن       سلام دوستان.زهراهستم و بیست سالمه.این قضیه ایی ک میخوام بگم داستان نیست بلکه واقعیته.. دیشب خالم و پسر خالم خونه ما بودن موقعه خوا...

داستان ترسناک راه پله ها

داستان ترسناک راه پله ها horror6: سلام . من خیلی از این چیزا میترسم سعی میکنم نترسم ولی با اینکه فیلم ترسناک میبینم و داستان میخونم بازم ته دلم ترسه من دخترم و ۲۲ سالمه این ماجرا مرب...

داستان ترسناک رمال دوره گرد

سلام ، حدود ده سال پیش مادرم ک از خرید داشتن برمیگشتن خونه یه آقای دعا نویس دوره گردی جلوشو میگیره و پیشگویی های درستی راجع ب مشکلاتمون میگه ومیگه طلسمه ومن میتونم طلسمو باطل کن...

داستان ترسناک خنده

داستان ترسناک خنده horror6: من داداشم تازه پسرش به دنیا اومده و بعد از به دنیا اومدن پسرش تو خونشون یه اتاقیو که درشو دیوار کشیده بودن و چندسالی بود استفاده نمیشد رو اتاق خواب خودشو...

داستان ترسناک بی راهه

داستان ترسناک بی راهه سینا: این ماجرایی ک میخوام تعریف کنم و از زبان یه پیرمرد 90 ساله ک تو راه ییلاقی زندگی میکنه و کافه داره میگم.....قبل انقلاب بود ی مدتی بود ک منو دوستم ک پیمان?...

تلنگری برای انسان مغرور

سلام خسته نباشید من یک اتفاق واسم پارسال افتاد سرکار بودم میخاستن واکسن بزنن منم رفتم بزنم بعد که واکسن زدن بهم کلا فشارم افتاد چشمام سیاهی دید و محکم افتادم زمین و دیگه نفهمی...

داستان ترسناک همزاد دخترم

داستان ترسناک همزاد دخترم   سلام این داستان یا ماجرا کاملا واقعیه..حقیقت این اتفاق برای یکی از دوستانم افتاده..متاسفانه خونشون جوه بسیار سنگینی داره..تقصیره همسرشه..از بس ک...

داستان ترسناک سوارکاران عجیب

۱۲ سال پیش برامون اتفاق افتاده رو براتون تعریف کنم و بدونم اون چیزی که ما دیدیم چی بوده اون سالها با دو تا از دوستانم هر پنجشنبه می رفتیم کوههای اطرافه تهران و یکی دو شب میموند...

برچسب
#خاطره ترسناک سایه غم
#سایه غم
#داستان ترسناک
#داستان سایه غم
#horror
#horror website
#سایت ترسناک ایرانی
دسته
داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
یوفو (فرا زمینی ها)
بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
افراد (انسان های خاص)
حیوانات (جانداران ترسناک)
پرونده های ترسناک (جنایت های جهان)
مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
جنگ و جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
فضا (عجایب اسمان)
شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
اسرار و رموز (جهان پنهان)
حوادث (رخداد های ترسناک)
کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
جالب (مطالب جالب توجه)
مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
ماورا الطبیعه (ارواح)
تسخیر شده گان (اجنه)
اطلاعات عمومی (دانستنیها)
شکنجه و بردگی (سلطه پذیر)
برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
تصاویر (تصویر های ترسناک)
فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
عجیب (عجایب جهان)
ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
view:148
today: 0
تبلیغ