معنی انواع ساعت های رند ✨00:00
محقق شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص

01:01
در انتظار خبرهای خوبی باشید.

01:10
افسوس!
شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.

01:11
در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.

02:02
منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.

02:20
خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.

02:22
رازی را کشف خواهید کرد.

03:03
پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.

03:30
دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.

03:33
خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

04:04
به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.

04:40
امروز روز شما نیست.

04:44
به حسابش برسید.

05:05
دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.

05:50
از آب و آتش حذر کنید.

05:55
از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.

06:06
ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج

07:07
از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.

08:08
در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

09:09
از کیف پول و کیف دستی تان کراقبت بیشتری کنید.

10:01
با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.

10:10
وقتش رسیده است...

11:11
به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.
(همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند،
به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی
موافقید.)

12:12
پیروزی بر عشق ازآن شماست.

12:21
با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

13:13
از چشم و هم چشمی حذر کنید.

13:31
آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.

14:14
ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

14:41
در دردسری خواهید افتاد

15:15
نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.

15:51
برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.

16:16
در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

17:17
از محله ارازل و اوباش دوری کنید.

18:18
در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

19:19
موفقیت در کار

20:02
دعوا و نزاع با شخصی دیگر

20:20
تهمت در خانواده

21:12
تولد نوزاد یا شروع یک پرژه جدید

22:21
داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.

22:22
یک آشنایی جدید

23:23
رابطه ای خطرناک

23:32
مشکلات سلامتی


the Red Queen