240 total views, 1 views today

پورسون (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر پایه متون قدیمی کابالایی یا کیمیاگری عربی بود.

چندین نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که دارای تفاوتهای کم یا زیادی با هم هستند اما بیشتر این نسخ در قرن 14 و 15 نوشته شدند یک نسخه یونانی این کتاب نیز از قرن 15 وجود دارد که نام آن کارهای سحر سلیمان است دو نسخه عبری این کتاب نیز در کتابخانه انگلستان نگهداری می‌شود که مربوط به قرن 16 و 17 است.

در این کتاب شیاطین خبیث (اجنه) که از آغاز خلقت بشر از آسمان به روی زمین سقوط کرده اند معرفی شده اند که تمامی آنها برای انسان مضر بود و هستند اینها همان شیاطینی هستند که به فرمان حضرت سلیمان به غل و زنجیر کشیده شده و پس از مرگ ایشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه کردن انسان ها هستند.

بیستمین شیطان

پورسون بيستمين جن (شيطانی) بود كه حضرت سليمان او را به بند كشيد او خوش منظر بوده و بصورت مردي با چهره شير ظاهر مي شود گاهي وقتها بصورت آدمي خائن و بدنهاد كه سوار بر خرس است ظاهر مي شود قبل از آمدنش صدايي مانند صداي ترامپت شنيده مي شود.

او از همه امور پنهاني باخبر است و مي تواند گنجينه ها را پيدا كند و همه چيز را درباره گذشته و حال مي داند پورسون مي تواند بدن انسان را گرفته و او را به پرواز در آورد تسلط او به امور زميني واقعا كم نظير است اين شيطان در برخي امور الهي نيز اطلاعات دارد. 22 سپاه از شياطين تحت فرمان او هستند سنبل و علامت پورسون بشكل زير است.

منابع قابل استناد: کلید سلیمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.