داستان ترسناک کمینگاه تاریکی

داستان ترسناک کمینگاه تاریکی

داستان ترسناک کمینگاه تاریکی
date: 2019-07-28 12:42:18
 • view: 2576
 • داستان ترسناک کمینگاه تاریکی

  داستان ترسناک کمینگاه تاریکی
  horror6: اين اتفاق كه ميخوام براتون تعريف كنم چند سال پيش براي من اتفاق افتاد . من أهل نماز و قران هستم ولي تو حال هواي خودم هستم و هميشه تو خلوت دوست دارم عبادت كنم و معمولا كسي از ظاهر من فكر نميكنه اينجوري باشم . مگر دوستاي نزديكم كه هميشه حرف ميزنيم با هم و من بهشون پيشنهاد ميكنم كه نمازشون و بخونن و اينا .... يه روز يكي از اين دوستاي من بهم زنگ زد كه ميخواد منو زود ببينه و با من صحبت كنه . اين دوستم با برادرش تنها تو يه خونه بزرگ زندگي ميكنن و پدر و مادرش تو بندر عباس شركت حمل و نقل داشتن و براي همين اونجا زندگي ميكردن و ماهي يكي دوبار ميومدن به اينها سر ميزدن . من رفتم خونه دوستم، بين در ورودي و سالن يه در بود كه روي در هم يك آينه بزرگ نسب بود . ما طوري نشستيم كه روي من به در بود و اون پشتش به در بود .... دوستم شروع به صحبت كرد و من استرس و ميتونستم تو چهره اش ببينم . اون گفت : حدود يك ماه هست كه وقتي شبها ميخوابه يه مرد سياه مثل يك سايه مثل اينكه يك كلاه شاپو سياه هم سرش هست مياد توي اتاقم و به من نگاه ميكنه و من روي تخت نميتونم هيچ حركتي كنم. و فقط وحشت بينهايتي رو تجربه ميكنم . أوائل هر سه يا چهار شب يه بار ميومد ولي الان يك هفته هست كه هر شب مياد و هر بار نزديك تَر مي ايسته .... همينطور كه دوستم داشت حرف ميزد من ديدم دري كه روبروي من بود داره باز ميشه . با خودم فكر كردم شايد باد داره از جايي مياد و در و باز ميكنه .... به دوستم گفتم من نميدونم چكار ميشه كرد ولي اون چيزي كه از دست من بر مياد اين هست كه يه سوره هايي از قران بايد خونده بشه و من اينكار رو ميكنم و اميدوارم خدا كمك كنه . .. موقع رفتن وقتي ميخواستم از در سالن به سمت در ورودي رد بشم در و هل دادم كه بازتر بشه كه بتونم رد بشم كه ديدم در خيلي سفته و گفتم اين در چقدر سخت حركت ميكنه و دوستم گفت از وقتي كف خونه و سراميك كرديم در به زمين گير ميكنه و بايد درستش كنيم . من فهميدم كه اون موجود همون دور وبراست و لي چيزي نگفتم . شب بهم زنگ زد و گفت ميتوني امشب بياي پيشم ؟ منم گفتم ميام و رفتم اونجا . يكم نشستيم كه من گفتم من بايد نماز بخونم و اونم گفت من يه هفته است نخوابيدم و ميخوابم ... من نمازم و خوندم و قرانم و خوندم و رفتم تو سالن ...من خيلي شجاع بودم و ترسي نداشتم ولي اون شب كامل ميشد سنگيني فضا رو حس كرد جوري كه ته دلم يه كم ميلرزيد . ولي رفتم تو سالن و با صداي بلند شروع به خوندن سوره هاي قران و چهار قل و آيه الكرسي و .... كردم نميدونم چقدر طول كشيد ولي شايد فقط پنجاه باز چهار قل و خوندم و حس ميكردم اطرافم نا آرومه خيلي واضح يه حسي داشتم مثل اينكه هواي اطرافم جابجا ميشه . بعد يه مدت رفتم پيش دوستم تو اتاق و خوابيدم . صبح از خواب بيدار شدم . ديدم دوستم زودتر از من بيدار شده و داره صبحانه اماده ميكنه تو آشپزخونه . تا من و ديد گفت ديشب خواب ديدم توي نور مطلق هستم و حس بي نظيري داشتم كه هيجوقت تا حالا نداشتم و كلي أزين حرفها كه خيلي اينجا رو طولاني نميكنم و خلاصه اون سايه ديگه نبود و من اومدم خونه تا يك هفته بعدش هم پرس و جو كردم گفت همه چيز خوبه و آرومه تا اينكه يكي ديگه از دوستام زنگ زد به من و گفت ميخوام يه فيلم ترسناك بدم بهت كه ببيني . ( اسم فيلم و نميگم) و من گفتم علاقه اي ندارم و دوباره يكي ديگه از دوستام زنگ زد و همون فيلم و ميخواست بهم بده كه من دوباره گفتم نميخوام . دوباره يكي ديگه .... انگار همه بسيج شده بودن كه من اين فيلم و ببينم تا اينكه يه شب از اتاقم اومدم بيرون ديدم خواهرم داره فيلم ميبينه ، اسم فيلم و پرسيدم هموني بود كه همه ميخواستن من ببينم . فيلم حالت مستند داشت . بعد از فيلم من تقريبا ميخكوب شده بودم . چنان ترسي وجودم و گرفته بود كه نميتونستم برم تو اتاقم بالاخره رفتم نمازم و بخونم ، چند بار وسط نماز برگشتم پشت سرم و ديدم و اصلا بينيتا نماز شدم . ديگه نميتونستم قرانم برادارم و بخونم تا قران باز ميكردم تمام بدنم آشوب ميشد و هيچي نميفهميدم . يك هفته تمام از شب فيلم نخوابيدم و چنان ترسي و فكر نميكنم كسي تجربه كرده باشه . اگر مامانم تو آشپزخونه بود من ميرفتم كنارش حتي نميتونستم ده دقيقه تو اتاقم تنها بمونم . مطمئنم فيلم نبود انگار يه چيزي خيلي قوي داشت دور من راه ميرفت مدام حس ميكردم . ديگه قران و نماز خوندن يادم رفته بود . يعني نميتونستم بخونم وحشت عجيبي داشتم موقع نماز و قران . تا اينكه شروع شد اتفاقهاي بدتر . يه شب با صداي مشت و لگد و فرياد از خواب پريدم فكر كردم چند نَفَر دارن دعوا ميكنن تو خونه و دويدم بيرون ولي همه خوابيده بودن .هر شب با نور چراغ بيدار ميشدم چراغ و خاموش ميكردم و دوباره روشن ميشد . بعد چند شب تصميم گرفتم با چراغ روشن بخوابم بعد انگار يكي لگد به تخت ميكوبيد از لرزش تختم بيدار شدم ديدم چراغ خاموش شده . رفتم چراغ روشن كنم روشن نشد فكر كردم لانپ سوخته رفتم بيرون برگشتم ديدم چراغ روشنه . و مامانم ميگفت خيالاتي شدي و اصلان اين چيزا نيست و ... تا اينكه يه شب وقتي رفتم بخوابم تا دراز كشيدم يه چيزي چنگ زد تو پهلوم با جيغ و گريه من مامانم اومد تو اتاق و گفت اينكارا چيه ميكني و داشت ميگفت كه خيالاتي شدي كه لباسم زدم بالا و جاي سه تا خط از پهلو تا كمرم قرمز و متورم شده بود ... حرفهاي مامانم قطع شد و گفت از امشب بيا پيش من بخواب ولي از شبي كه پيشش خوابيدم به محض اينكه خوابم ميبود حس ميكردم يكي پاهام و ميگيره و پاهام مور مور ميشد . اين داستانا شش ماه ادامه داشت و من شروع كردم به تلقين كردن به خودم كه اينا تفكرات منه و اصلا هيچ چيزي پاهام و نميگيره و من چون ميترسم خيالاتي ميشم . فرداي اون روز دختر دختر خاله مامانم بهم زنگ زد . من اين خانوم و دوازده سال بود نديده بودم و اصلا رفت و آمد نداشتم . بهم گفت خواب ديده كه من دارم ميگم يكي ميخواد پاهاي منو بگيره و ببره ولي همه ميگن خيالاتي شدي و يهو ديده بود يكي كه نميتونست ببينه پاهاشو گرفته بود و ميخواست بكشه تو دريا ولي آخرش اون فرار ميكنه و مياد به من ميگه كه تو خيالاتي نشدي مواظب باش و اونا ميخوان..... خلاصه و اين اتفاقها ادامه داشت تا اينكه ما خونمون و عوض كرديم ولي هيچ فايده اي نداشت . يه روز تو خونه جديد با خواهرم نشسته بودم جلوي تلوزيون كه يهو ديديم كه از توي اتاق من كتابها دارن يكي يكي پرت ميشن بيرون و من رفتم تو اتاق ديدم بيشتر كتابها همه جاي اتاق افتادن و دوتا قرانهام جلدشون كنده شده و يهو با صداي خواهرم كه من و صدا كرد اومدم بيرون ديدم در خونه كاملا باز شده و تا من اومدم بيرون با شدت بسته شد . شبها وقتي ميخواستم بخوابم با اينكه پنجره به بيرون داشتم ولي فضاي اتاق كاملا سياه و تاريك ميشد جوري كه حس ميكردم سقف تا جلوي صورتم پايين اومده . يكسال گذشته بود با اين اتفاقات و هنوز من جوري ترس داشتم كه حتي روز تنها تو خونه نميموندم مثلا چندبار از بيرون اومدم خونه و ديدم كسي خونه نيست رفتم بيرون تا خواهرم اومد و من باهاش رفتم تو..تا اينكه يه روز كه ديگه خيلي حالم بد بود از خدا خواستم كمكم كنه و از خدا پرسيدم اين چيزا واقعيه؟ من بايد چيكار كنم ،؟ و قران و باز كردم و اين آيه اومد : وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿۹۷﴾ و بگو پروردگارا از وسوسه ‏هاى شيطانها به تو پناه مى برم (۹۷) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۹۸﴾ و پروردگارا از اينكه [آنها] به پيش من حاضر شوند به تو پناه مى برم (۹۸) من اين آيه ها رو شروع كردم خوندن و رفتم يه سي دي قران خريدم و گذاشتم تو خونه و مدام از شب تا صبح و از صبح تا شب ميخوند . شبها صداش و كم ميكردم و حتي وقتي كسي خونه نبود او آيه ها خونده ميشدن و منم ذكرم و ميگفتم . بعد از يك هفته انگار همه اون كابوسها تمام شد . بعد يكسال ديگه هيچ اثري ازشون باقي نبود ازشون حتي ميتونم بگم انگار من يادم رفته بود كه چه زندگي وحشتناكي داشتم تو اين يكسال . طوري همه چيز آروم شده بود كه من تک تنها ميموندم تو خونه . يه روز يكي از دوستام بهم زنگ زد و گفت شوهر من هر شب خواب ميبينه يه سايه با كلاه شاپو هر شب مياد بالاي سرش و وقتي داره داد ميزنه من بيدارش ميكنم و چند روز بعدش دختر خاله ام زنگ زد و گفت هر شب يه مرد با كلاه شاپو مياد بالاي سرش و نگاهش ميكنه ولي من ديگه تو كار مرد سياه با كلاه سياه شاپو دخالت نكردم . تا اينكه ازدواج كردم و يه شب ديدم شوهرم تو خواب داره داد ميزنه بيدارش كردم و گفت يه مرد سياه با كلاه شاپو اومده بود و بهش نگاه ميكرد و بيشتر شبها من بيدارش ميكردم تا زماني كه پسرم به دنيا اومد و اون گفت ديگه مرد سياه و نديده . شما چطور تا حالا يه مرد سياه با كلاه شاپو نيومده بهتون نگاه كنه؟ من كه ديگه تو كارش دخالت نميكنم .  

  ایجاد مقاله

  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  ارسال شد


  ملاحظات کاربر گرامی در صورت توهین و اهانت به مقدسات و کاربران دیگر آی پی شما مسدود خواهد شد.
  Confirmed By admin jaber

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  19

  Room 6

  ناشناس

  IP: 37129

  اگر وارد دارک وب میشید خیلی مواظب باشید

  ناشناس

  IP: 21760

  foot food for wolf

  ناشناس

  IP: 21760

  سلام . اقا سجاد معنی غذا برای روباه چیه عزیزم

  ناشناس

  IP: 21760

  فقط سیلامن

  Amin-Mehdipour

  slm

  ناشناس

  IP: 5119

  سلام

  ناشناس

  IP: 151246

  ما ز بالاییمو بالا می رویم

  ناشناس

  IP: 21760

  توفیق

  ناشناس

  IP: 21760

  توفیق

  ناشناس

  IP: 21760

  تو قیفت روز افزونباد

  ناشناس

  IP: 5120

  اماده یادگیری هر نوع جنایت bahar_gry تل

  ناشناس

  IP: 21760

  خا

  ناشناس

  IP: 21760

  باشه

  Soorousha

  ❤️

  mroldnoob

  سلام هرکی آدرس سایتای دیپ وبی و فیلم و نحوه ورود با گوشیو خواست بیاد تلگرام @Iabtin

  ناشناس

  IP: 188210

  s

  ناشناس

  IP: 317

  آدرس رد روم رو دارم

  ناشناس

  IP: 5210

  سلام

  ناشناس

  IP: 19652

  آدرس سایت red room کسی داره؟

  jaber

  در این مورد بنده اطلاعاتی ندارم

  ناشناس

  IP: 5115

  وبی هست که کارت بانک برای ساخت اکانت pypal باشه؟

  ناشناس

  IP: 5218

  ناشناس

  IP: 2147

  ناشناس

  IP: 5123

  یه نفر . دیگه هستش

  ناشناس

  IP: 5123

  وای خدای من تنهایی ترسناکه

  ناشناس

  IP: 5123

  خیلی ترسناکه .. عکس و ببین

  ناشناس

  IP: 17943

  salm

  ناشناس

  IP: 5116

  اینجا کسی تا حالا وارد دارک وب شده ؟

  ناشناس

  IP: 5124

  انگشتر نفرین شده

  ناشناس

  IP: 5124

  عجب داستان خوبی بود البتته عین واقعیت بود

  ناشناس

  IP: 5116

  ؟؟؟

  ناشناس

  IP: 5123

  سلام تمام

  ناشناس

  IP: 5121

  سلام

  ناشناس

  IP: 5123

  ناشناس

  IP: 5123

  ناشناس

  IP: 5123

  یک بار نصفه نیمه شد و نتونستم . متن بهم میریخت

  ناشناس

  IP: 5123

  چند تا واقعیت عجیب از اینجا

  ناشناس

  IP: 5123

  سلام من داستانمو چطوری بگم .

  ناشناس

  IP: 83123

  سلام

  ناشناس

  IP: 5123

  خوفیم

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ

  معرفی 13 فیلم که از دیدنش حالتان بد می شود

  معرفی 13 فیلم که از دیدنش حالتان بد می شود فیلم‌های جنجالی و بحث برانگیز همیشه فیلم‌هایی هستند که مسائل جنسی، خشونت، مذهب، سیاست، همجنس بازی، نژادپرستی، مواد مخدر را به تصویر

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

  از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  Related Posts

  تجربه قبرستان

  جریان ما از جایی شروع میشه که ما تابستان یا تعطیلات را به روستای مادریمان میرفتم ..خودمون ساکن رفسنجان هستیم وتا روستای مورد نظر تقریبا هفتاد کیلومتر فاصله داریم ..ورودی روستا ط...

  داستان ترسناک چاه شیطان

  داستان ترسناک چاه شیطان horror6: سال‌هاست که ساکنین «ماناستاش ریج» از زمینی سخن می‌گویند که چاهی درون آن قرار دارد ظاهرا انتها ندارد. چاهی مرموز که هاله‌ای از احساس خطر و راز در ...

  داستان ترسناک رستوران جیگر فروش انسان

  داستان ترسناک رستوران جیگر فروش انسان سلام دوستان عزیز شروع یک داستان ترسناک خیلی ها ترسیده اند:با خانومم راهی شمال شده بودیم تا یه پنجشنبه و جمعه ارام و خوش داشته باشیم.حدود غ...

  داستان ترسناک یوگا درمانی

    چند سال پیش با یکی از دوستام برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتیم توی اون کشوری که رفته بودیم هر دوی ما اقوامی توی اون کشور داشتیم و این موضوع دلگرمی خوبی برای ما بود من و ن...

  10 فیلم ترسناک با داستانی واقعی

  10 فیلم ترسناک با داستانی واقعی گاهی اوقات، فیلم‌های ترسناک با استفاده از عبارت «بر اساس داستانی واقعی» تبلیغ و همه‌گیر می‌شوند ولی بعضی از مخاطبان خیلی به این جمله اعتقاد ند?...

  داستان ترسناک بدهکار

  داستان ترسناک بدهکار food: سلام خدمت همه ی دوستان. اسم این داستان رو بدهکار گذاشتم. قبلش یک توضیح بدم خدمت شما دعا نویسی که در این واقعه ازش گفته میشه خیلی معروف هستش یک زمانی در ق?...

  داستان ترسناک فال قهوه

  داستان ترسناک فال قهوه horror6: داستانی که میخوام براتون تعریف کنم از اونجایی شروع میشه که توی اینستاگرام با یه خانم آشنا شدم که فال قهوه میگرفت و اهل شاهین شهر بود یک شب که توی خون...

  داستان ترسناک تراس وحشت

  داستان ترسناک تراس وحشت horror6: جریانی روکه می خوام براتون تعریف کنم حدود پانزده سال پیش اتفاق افتاد زمانی که ما و دختر عموهامون پنج تا دختر بیست تا بیستو چهار ساله بودیم و از اون ?...

  Categories

  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  جنایت کاران (جنایت های جهان)
  اعدام ها (بدترین شکنجه ها)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  هیتلر و نازی ها (جنایات فاشیست ها)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  پرونده های ترسناک (پرونده هایی مرتبط با رخداد های ترسناک)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  مقتولان (اجساد)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (مطالبی که حاوی ویدئویی برای پخش باشد)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  دیپ وب (شبکه مخفی اینترنت)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو