داستان ترسناک ویلا قدیمی

داستان ترسناک ویلا قدیمی

داستان ترسناک ویلا قدیمی
date: 2019-07-12 00:06:32
 • view: 2593
 • داستان ترسناک ویلا قدیمی

  داستان ترسناک ویلا قدیمی
  horror6: ببخشید اگ نگارشم خوب نیست. ب بزرگی خودتون ببخشید???? ما اهل شاهرود هستم زمانی که ۱۳یا۱۴ سالم بود به یه خونه قدیمی ک به مرکز شهر نزدیک بود نقل مکان کردیم .خونه یه حیاط نصبتن بزرگی داشت. و ۲تا باغچه هم داشت وسط باغچه ها ی حوض هم بود۲تا اتاق تودرتو ک۲تادرداشت بداخل حیاط و ی اتاق تکی اونطرف حیاط ک ۳تاپله میخورد تابرسی ب اتاق وزیراین اتاق تکی یه زیرزمین بود ک دودکش گشاد و ترسناکی داشت ماازاین زیرزمین ب عنوان آشپزخونه استفاده میکردیم. ماکلن ۴ تا بچه بودیم ک ۱برادرو س تاخاهر باپدرومارمون۵ نفر بودیم.ابجی بزرگم ازدواج کرده بود ولی داداش بزرگم باما زندگی میکرد توی همون اتاق تکی اونطرف حیاط چن ماه اول از اومدنمون میگذشت همه چی روال بود تا اینک یک شب خاهر بزرگم با خاهرزادم ک ۲یا۳ماهش بود اومدن خونه ما ک شب بمونن. پدرم بخاطر شغلش ک توی معدن بود اکثرشبا خونه نبود. اونشب ک خاهربزرگم و بچش اومدن خونمون همگی رفتیم توی اتاق داداشم(همون اتاق تکی ک اونطرف حیاط بود) چون ماهواره تو اتاق داداشم بود رفتیم فیلم ببینیم ابجیم بچشو توی توی یکی از اتاقای تودرتو خابوند و رفتیم اتاق داداشم. ک یهو باجیغهای گوشخراش خاهرزادم ازجا پریدیم. و همگی رفتیم توی اتاقی ک خاهرزادم خواب بود بااینک هوا گرم بود و تابستون بود توی اتاق سرمای عجیبی بود وسنگینی هوا رو ب وضوح میشد حس کرد.ابجیم تا چراغ و روشن کرد همه شوک شدیم طفلی بچه ابجیم چشماش ازحدقه زده بود بیرون و توی صورتش پراز چنگهای های بزرگ بود اونشب با ترس و لرز سپری شد فردای اونروز خاهرمو بچش بامادره خدابیامرزم رفتن پیش دعانویس و دعانویس ی دعا داد و گف بچه و ب هیچ عنوان تنها نذاریدش چون همزادش اذیتش میکنه. البته من شخصن ب دعانویس اعتقادی ندارم.. چن ماه ازاون اتفاق گذشت. شب نمیدونم ساعت چن بود منو آبجی کوچیکم و مامانم خابیدیم و داداشم توی اتاق خودش. ک با صدای فریادهای داداشم بیدار شدیم ک مدام صدامون میزد میگف مامان آبجی بیاین آبجی کوچیکم ۵سالش بود بیدارنشد من و مادرم رفتیم توی اتاق داداشم دیدیم قالی و داده بالا و گوشش و چسبونده ب زمین دقیقن همون جایی ک دودکش آبگرمکن بود و دودکش گشاد و ترسناکی شکل تنوره های قدیمی داش. صدای دلخراش ی زن میومد و یه صدای نامفهموم کلفت و مبهم. ک انگار ی نفر با تمام توان زنه و کتک میزد حدودنیم ساعت شایدم بیشتر گوش دادیم ب صدا ک خودمون خسته شدیم. فک کردیم همسایه پشتی مون بازنش دعواش شده داداشم چون خیلی نترسه گرف تو همون اتاق خابید .همیشه منو آبجی کوچیکم مامانم هم توی یکی از اتاقای تودرتومیخابیدیم .خلاصه صبح شد مث اینک باد زده بود دیش ماهواره تکون خورده بود صبح من رفتم روی پشتبوم تا ماهواره و تنظیم کنم زیرش اجربذارم صفت بشه دیدم اونجاک پشت دیوار اتاق خاب داداش بزرگمه فقط حیاط همسایمونه و کمی اونورتر همwcشون بود وختی ک برای داداشم و مامانم تعریف کردم بیشتر ترسیدیم. چون صدا از زیرزمین میومد ن از دیوارخونه همسایه. بناب دلایلی توانایشو نداشتیم ک خونه و عوض کنیم چون اجارش کم بود. خلاصه یکی دوسال با اتفاقات ریزودرشت گذشت ولی هیشکدوم مون جز داداشم شب تواون خونه قدیمی تنها نمیخابیدیم .بعد یکی دو سال داداشم تهران یه کارپیدا کرد و رف تهران. یک روز پسرخالم ک اسمش سعید اومدخونمون و قرارشد شب خونه مابخابه شب ک شد شام و خوردیم بترتیب من ابجی کوچیکم و مامانم و پشت مامانم ک درگاهی در بود پسرخالم خابید دقیقن وسط درگاهی .هرچقد مامانم گف توی درگاهی نخاب خطرناکه گوش نکرد. حدود ساعت۱۱ماخابیدیم. حالا از زبون پسرخالم بعد از اینک خالم اینا خابیدن منم نیم ساعت بعد tvرو خاموش کردم ک بخابم هر کار کردم خابم نبرد. گمونم یک ساعتی شد رفته بودم تو فکر ک یهو جلوی در اتاقی ک خالم و دختراش خابیده بودن(چون تابستون بود درای اتاقارو بازگذاشته بودیم).یک مردقد بلند ک سرش تا نزدیکی های سقف می رسید باموها و ریشهای بلند و بدن پرازمو و صورتش سیاه بود دیده نمیشد. چون جلوی در وایستاده بود زیرنورمهتاب یکم میشد دیدش. از ترس شوک شده بودم مخم قفل کرده بود انگار یکی نگاهم و دوخته بود ب اون موجود عجیب. دیدم دستش و بصورت اشاره آورد... بالا و با دستش اشاره میکرد ک بیابیرون. تو اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود ک فرار کنم. ک ایکاش نمیکردم. بسختی آب دهنمو قورت دادم و بسمت در دیگ پابفرار گذاشتم شاید ب ثانیه نرسید تا پام رسیدم تو حیاط ۴/۵ تا مث همون موجود قدبلند دورم و گرفتن ک شروع کردن ب کتک زدن منم دست و پامیزدم ک از بینشون خودمو نجات بدم همینجور ک سعی میکردم نذارم اوناببرنم صدای کلفتشون و ک انگار ازتوی دودکش یاقابلمه میومد میشنیدم ک میگفتن هیس هیچی نگو فقط بامابیا. چن بار این جمله رو شنیدم. هرکاری میکردم ک ع دستشون فرارکنم نمیشد قدرت عجیب و غیرقابل توصیفی داشتن. منو کتک زنون ب سمت اتاقی ک قبلن مال پسرخالم بود میبردن. از زبون خودم. خاب بودم ک باصدای تالاپ تلوپ های شدیدی ازخاب پریدم ک همزمان مادرم هم بیدار شد و دیدیم سعید درحالی ک عربده میزنه و سعی میکنه فرارکنه ولی چن تا دست نامرئی زیربغل سعیدو گرفته بودن طوری ک چین افتاده بود لباسش ولی کسی و نمیدیدیم. چهاردستوپا نیم متری میشد میبردنش بالا و میکوبوندنش زمین. نمیدونم بخاطر جیغ ودادهای ما بود یا چیز دیگه ک سعیدو ولش کردن .و سعید چهاردستوپا درحالی که سیاهی چشماش رفته بود و چشماش ازحدقه زده بود بیرون و رنگش مث گچ دیوار سفید شده بود خودشو از وسط حیاط پرت کرد روی رختخاب ما هرچی مامانم میگف چیشده لام تاکام حرف نمیزد مث جن زده ها به یه گوشه خیره شده بود و دستاش و پاهاش و صورتش جای چنگ بود و صبح کبودی های بدنش معلوم شد . خلاصه تاصبح بیداربودیم صبح مامانم ب خالم زنگ زد و گفت که چه اتفاقی افتاده واسه سعید خالم هم اومد دنبال سعید و بردش. فرداش خالم و مامانم سعید و بردن پیش دعانویس ک گف نباید توی درگاه در میخابیدی چون جن ها از اونجا تردد میکنن. و ی دعا ک نمیدونم چیبود واسش نوشت بعد حدود یک ماه سعید تونس حرف بزنه و ماوقع رو بگه ک من براتون نوشتم.ما۱۲ سال توی اون خونه زندگی کردیم ک توی این ۱۲ سال سعید شب اصن خونه ما نمیخابید.  

  ایجاد مقاله

  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  ناشناس


  ببخشید از کجا می توانم عضو شما شوم و داستان بنویسم


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد


  ملاحظات کاربر گرامی در صورت توهین و اهانت به مقدسات و کاربران دیگر آی پی شما مسدود خواهد شد.
  Confirmed By admin jaber

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  10

  Room 6

  ناشناس

  IP: 2181

  اتفاقا چند روزه یقم درد می کنه نکنه کار تو بوده .

  ناشناس

  IP: 2181

  رید رودیر اومدم

  ناشناس

  IP: 2181

  ببخشید سالارید .

  ناشناس

  IP: 2181

  همه تونن سالادید

  ناشناس

  IP: 2181

  توی این ترس و مریضی و فلان کمی خنده خوبه برای رفع سلامتی

  TINA

  با فاطمه چیکار داری زباله داداشاش ب من سپردنش یه بار دیگه اسمشو بیاری جن میندازم تو یقه ات

  ناشناس

  IP: 5124

  منتظر اتفاقای جدیدت هستیم

  ناشناس

  IP: 5124

  یعنی احتیاط کن .پشت سرتو نگاه کن

  ناشناس

  IP: 5124

  فاطمه خانم سلام مواظب اعتیاد باش

  ناشناس

  IP: 5124

  ناشناس

  IP: 5124

  افرین این داداشی فهمست چی می گوم

  ناشناس

  IP: 8657

  فیلم

  ناشناس

  IP: 8657

  فیلم منفور

  ناشناس

  IP: 185136

  ناشناس

  IP: 209250

  اگ ترسناک دوس نداری دیگ اینجا چ ممیکنی بالامم؟

  ناشناس

  IP: 2181

  کرونا اومده ماسک گرون شده با چسوها کار نداشته باش

  ناشناس

  IP: 2181

  ترسناک برای رفع سلامتیت خوبه هههه وو

  ناشناس

  IP: 2181

  خب دوست نداری ترسناک نخون برو برنامه کودک امرکاییها رو ببین

  ناشناس

  IP: 2181

  خب دوست نداری ترسناک نخون برو برنامه کودک امرکاییها رو ببین

  ناشناس

  IP: 2181

  نفهمستم . چی میگویی . پرتغال

  ناشناس

  IP: 151240

  ناشناس

  IP: 151240

  اینا همه خاله زنک بازی بابا فقط دوست دارن دل ما جوانان را سکته بدنن.مگه ما عروسک خیمه شب باز پرتغالیا هستم با اون بازیکن سایه زنشون ا

  ناشناس

  IP: 5218

  سلام

  Fati

  منتظر داستانای ترسناک ولی واقعی من باشید رفقا

  Fati

  آخ حرف دلمو زدی آقای/خانوم ناشنناس

  TINA

  خب دوستمه

  ناشناس

  IP: 5124

  ناشناس

  IP: 5124

  سلام

  ناشناس

  IP: 5123

  با کابل میزدیش بهتر از این تبریک بود

  TINA

  فاطی چسو اومدنتو تبریک میگم چس چسی

  ناشناس

  IP: 80191

  جیش بوس لالا

  ناشناس

  IP: 5216

  TINA

  چسوها برید بخابید

  ناشناس

  IP: 94183

  سلام

  ناشناس

  IP: 2179

  کسی است

  ناشناس

  IP: 212103

  :)

  ناشناس

  IP: 212103

  ناشناس

  IP: 212103

  :)

  ناشناس

  IP: 5119

  کسی هس

  ناشناس

  IP: 5120

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ

  معرفی 13 فیلم که از دیدنش حالتان بد می شود

  معرفی 13 فیلم که از دیدنش حالتان بد می شود فیلم‌های جنجالی و بحث برانگیز همیشه فیلم‌هایی هستند که مسائل جنسی، خشونت، مذهب، سیاست، همجنس بازی، نژادپرستی، مواد مخدر را به تصویر

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

  از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  Related Posts

  داستان ترسناک چرا من

  داستان ترسناک چرا من horror6: روایتی از اتفاقی که تو خونه ی ما اتفاق افتاده رو براتون شرح بدمبرادر بزرگ ترم خیلی به باغچه و کاشت گیاه علاقمند بود رشته ی تحصیلی مهندسی کشاورزی میخون?...

  خانه تسخیرشده توسط جن ها،داستان خانواده اسمورل

  خانه تسخیرشده توسط جن ها،داستان خانواده اسمورل در عالم هستی برخی از موجودات غیرمحسوس‏اند و به حواس طبیعی و عادی قابل درک نیستند یکی از این موجودات جن است جن که در اصل معنا م...

  داستان ترسناک جن در اتاقم

  داستان ترسناک جن در اتاقم سلام داستان اجنه شما رو خوندم گفتم برای خودم رو هم بگم ۱۵ ساله بودم رفته بودم پیش کسی حرف اجنه پیش آمد منم گفتم دوست دارم ببینمشون یه ذکر ساده دادهر شب ?...

  داستان ترسناک پری زیر زمین

  داستان ترسناک پری زیر زمین horror6: سلام ماجرایی که میخوام تعریف کنم از زبان دوستمه که خیلی وقت پیش برام تعریف کرده بود. ترسناک هم نیست. می گفت: ما ۴تا خواهر بودیم که با پدر و مادرم ت...

  داستان ترسناک خنده های دختر مرده

  داستان ترسناک خنده های دختر مرده horror6: ما چند سال پیش تو خیابون هشت بهشت شرقی اصفهان یه سوئیت برای آرایشگاه که طبقه ی آخر یعنی سوم یه ساختمون سه طبقه بود اجاره کردیم ک اصلا برامو?...

  داستان ترسناک خانه منحوس

  داستان ترسناک خانه منحوس horror6: من داستان ترسناکی ندارم براتون بگم فقط اتفاقاتی که از بچگی تجربه کردم رو میخوام تعریف کنم و ازتون راهنمایی بخوام...بچه که بودم خونمون نزدیک کوه بو...

  داستان ترسناک برخورد از نوع اول

  داستان ترسناک برخورد از نوع اول horror6: مادربزرگ خودمه ک در صحت حرفهاش شک ندارم ایشون جز اولین خانم های دیپلم گرفته دوره رضا شاه هستن ،این رو گفتم که مشخص بشه خرافاتی نبود ،همیشه د...

  داستان ترسناک حمیدیه

  داستان ترسناک حمیدیه horror6: سلام خدمت دوستان گلم...یه هفته پیش یه اتفاق عجیب برام افتاد ...من کرمانی هستم و چند ساله ازدواج کردم و دوتا بچه دارم...خونمون هم زرند هستش پنجشنبه اون هفت...

  Categories

  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  جنایت کاران (جنایت های جهان)
  اعدام ها (بدترین شکنجه ها)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  هیتلر و نازی ها (جنایات فاشیست ها)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  پرونده های ترسناک (پرونده هایی مرتبط با رخداد های ترسناک)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  مقتولان (اجساد)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (مطالبی که حاوی ویدئویی برای پخش باشد)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  دیپ وب (شبکه مخفی اینترنت)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو