داستان ترسناک مواجهه غیر منتظره

داستان ترسناک مواجهه غیر منتظره

داستان ترسناک مواجهه غیر منتظره
date: 2019-08-26 14:06:00
 • view: 2522
 • داستان ترسناک مواجهه غیر منتظره

  داستان ترسناک مواجهه غیر منتظره
  horror6: این داستانی که میخام واستون بگم از زبون دوستمه ؛سحرنگارشش زیاد خوب نیس، واسه همین با جزعیات کامل برام تعریف کرد وازم خواست واسه شما ارسال کنم؛... ماجرا از زبان سحر: این ماجرا برمیگرده به حدود۷سال پیش که من تازه ازدواج کرده بودم ،برای اولین بار تصمیم گرفتیم باهمسرم چند روزی بریم خونه مادربزرگش که در یکی از روستاهای دوره.خیلی هیجان داشتم ،چون بچه شهر بودم وحتی فکوفامیلی تو روستا نداشتم که بخام زندگی توی روستا راواسه چند روزهم که شده تجربه کنم؛علاقه زیادی به دیدن کارهای روزمره مردم روستا داشتم وفقط یچیزایی تو تلوزیون دیده بودم ؛ وقتی حرکت کردیم نزدیکای غروب رسیدیم خونشون ؛اینو هم بگم که گویش مادربزرگ همسرم ترکی بود ومن اصلا اونموقع هیچ تسلطی به زبان ترکی نداشتم وگاهی که مادربزرگ ترکی صحبت میکرد"همسرم به اصطلاح حرفاشو ترجمه میکرد واسم. بعد از اینکه رسیدیم هوا تاریک شد ومن زیاد متوجه مناظرو محیط اطرافم نشدم وجایی هم نرفتیم ولی همون شب متوجه شدم خونه دوتا در داره "یه در سمت شمال حیاط بود ویه در دیگه انتهای حیاط به سمت جنوب "دستشویی هم همونجا کنار در جنوبی بود که فاصله زیادی تا اتاقهاداشت وچون انتهای حیاط قبلا جای طویله بود والان مخروبه شده بود؛برای من یکم ترس داشت.بعد از شام مادربزرگ یا بقول همسرم ننه شهربانو گفت که فردا صبح زود میره خونه همسایه نون میپزه واسه صبحانه؛منم که عاشق دیدن اینجور چیزا بودم گفتم :من هم میام ،دوست دارم از نزدیک ببینم چجوری نون میپزید . ننه شهربانو گفت صبح خیلی زود میرم اگه خسته نبودی وبیدار شدی میبرمت.خلاصه شب خوابیدیم وصبح من با صدای انواع واقسام حیوانات اهلی که بیشتر از خونه ی همسایه ها بود بیدار شدم ؛ننه شهربانو فقط مرغ وخروس داشت وخودش تنهایی تواون خونه زندگی میکرد ولی سالها قبل که شوهرش زنده بود حتی گاو وگوسفند والاغ هم داشتند ؛از همسرم شنیده بودم وقتی خیلی بچه بود میرفت اونجا و گاهی دنبال پدربزرگ میرفته سر زمین یا تو طویله که الان تبدیل به خرابه شده بود‌...خلاصه با صدای عرعر الاغ و خروس و سگ وصدای گاو از خواب بیدارشدم ؛یهو یادم اومد به نون پختن ننه شهربانو ،پاشدم رفتم تو اتاقش دیدم نیس،نگاهی به ساعت کردم دیدم نزدیکای ۷ هست واحتمالا دیده من خوابم سنگینه نخاسته بیدارم کنه خودش رفته،تصمیم گرفتم خودم برم خونه همسایه ؛حدس میزدم نزدیک...باید باشه...لباس تنم کردم واومدم توحیاط "تازه متوجه زیبایی منظره اطرافم شدم ،خونه ننه وکلا محله ی اونا روی یه بلندی بود و روبروی اتاق که در جنوبی بود شیب بود ؛ ازون بالا من میتونستم پشت دیوار و باغ ودشتهای اون پشت را ببینم خییلی قشنگ وسرسبز بود ،ترسو گذاشتم کنار واول رفتم دستشویی که بیشتر شبیه دخمه بود بعد هم رفتم در سمت باغو که خییلی سفت بود وانگار سالها باز نشده بودو زنگ زده بودو به سختی باز کردم ،پشت در یه کوچه باغ بود که از وسطش جوی آب بود ؛آب جوی خییلی زلال بود از در زدم بیرون ویه نگاهی به ته کوچه کردم "منتهی میشد به یه دشت پر از درخت؛گنجشکای زیادی اون اطراف پرواز میکردن ؛واقعا بنظرم زیباو قشنگ بود راه افتادم رفتم انتهای کوچه ؛رسیدم به اون سراشیبی ای که پایینش اون دشت پراز درخت بود . کف زمین پر از شبدر وگل وگیاهای خودرو بود خم شدم وشروع کردم به خیال خودم دنبال شبدر چهارپر "وچندتا گل وگیاه هم دسته کردم وچیدم ؛توحال خودم بودم که یه صدایی از پشت سرم اومد برگشتم دیدم یه بز سفید پشت سرمه!یه لحظه از ترس میخکوب شدم"مونده بودم این کجا یهو بی صدا پیداش شد ؛همینجوری ذل زدهبود به من ؛منم به اون ذل زده بودم دیدم هیچ واکنشی نشون نمیده :ترسم ریخت اینو هم بگم من اونموقع به تنها چیزی که فکرم نرسید جن وموجودات ماورایی بود،دستمو دراز کردمو گل وگیاهاییو که چیده بودم به بزه تعارف کردم ببینم میاد جلو دیدم خییر فقط خیره نگاه میکنه یجورایی هم خندم گرفته بود از حالت نگاه کردنش "هم تعجب کرده بودم چرا تکون نمیخوره .‌. یهو سرشو برگردوند وراهشو گرفتو رفت. پشتمو نگاه کردم دیدم یه بزسفید دیگه خیلی دورتر وایساده اونم نگاه میکنه دو تا بز بهم که رسیدن انگار یه چیزی در گوش هم بگن سرشونوبردن طرف گوش همدیگه میخاستم برم سمتشون ولی حس کردم انگار واقعا در گوش هم پچ پچ میکنن...دقیقا مث ماآدما ؛از ترس وتعجب میخکوب شدم ؛ترسم زمانی بیشتر شد که چندبار صدای سوت کوتاه از پشت درختا اومد برگشتم اطرافمو نگاه کردم هیچکی نبود ویهو انگار دوسه نفر باهم از جهات مختلف به سمتم سنگای کوچیک پرتاپ کردن وحشت زده شدم به سمت بزا نگاه کردم دیدم نبودن انگار آب شده باشن برن زیر زمین !با وحشت دوتا پا داشتم دوتا دیگه هم قرض کردمو فرار کردم به سمت خونه ؛سریع خودمو انداختم تو اتاق ،هنوز ننه شهربانو نیومده...بود وهمسرم خواب بودم پریدم کنارش و پتو را کشیدم روم "نمیدونستم دچار توهم شدم یا واقعی بود پتو رو تا زیر چشمام کشیده بودم روم، در اتاق ،روبه روم بود ازهمونجا به بیرون نگاه میکردم وتوفکر بودم یهو دیدم همون بزه اومده پشت شیشه وداره میخنده بمن ؛ خدا میدونه از ترس نزدیک بود سکته کنم جیغ زدمو سرمو بردم زیر پتو ؛همسرم بیدار شد وفکر کرد من خواب بد دیدم ؛ننه شربانوهم همونموقع با یه پیرزن دیگه که همسایشون بود باهم اومدن وبمن آب طلا دادن تا یخورده حالم بهتر شد همه ماجرا رو براشون تعریف کردم ؛هر سه تاییشونترکی چیزایی گفتن وبعد همسرم گفت: اونجا واون منطقه جن داره "ننه میگه اون دوتا بز جن هستن و چند نفر دیگه هم دیدنشون گاهی به شکل بز در میاد گاهی به شکل یه زن قد بلند با موهای سفید و اگه کسی صبح زود یا دم غروب وشب بره اونجا ممکنه اذیتش کنن . بعد اون ماجرا دیگه جرات نکردم برم تو اون کوچه تااااا امسال که باز رفتیم اونجا و با همسرم رفتیم کوچه باغ تومدت ۷سال بخاطر بارش کم بارونو برف اونجا خییلی عوض شده بود و ازونهمه درخت سرسبز و گل وگیاه چیزی جز درختای خشک نبود وواقعا بنظرم وحشتناک شده بود . از ننه شهربانو درمورد اونجا سوال کردم خاستم بدونم دیگه کسی اون جنا رو دیده یا نه "گفت دوسال پیش نوه ی یکی از همسایه هاشونو اونجا بیهوش پیدا میکنن بعدم زبونش بند اومده بود وحرفی نمیزد میبرنش پیش سید واسش دعا مینویسه الان همش دعا باید پیشش باشه وگرنه اذیتش میکنن ؛پرسیدم مگه چی دیده بود ؟گفت فقط شنیدن رو آتیش ادرار کرده واسه خاموش کردنش ..بعد یه زن قد بلندوبا صورت وحشتناک دیده که صم داشته وچشماش قرمز بوده افتاده دنبالش وهی سنگ به سمتش پرتاپ میکردن اینم از ترس میوفته زمینو بیهوشمیشه و بقیه پیداش میکنن ...دیگه همینا بود والبته ننه شهربانو میگفت :خیلی قدیما که جوان بوده وواسه شستشوی لباس میرفتن لب جو اکثرا زنای حامله یا دخترای تازه عروس این زنه یا جنای دیگه را به شکلای مختلف میدیدن و اگه بشینم پای حرف قدیمی ترها داستانهای جالب وواقعی دارن واسه گفتن... بنظر خودم جالب بوده فرستادم ببینم نظر شماها چیه ...ببخشید که زیاد شد امیدوارم خوشتون اومده باشه.  

  ایجاد مقاله

  مسدود کردن

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  ارسال شد


  ملاحظات کاربر گرامی در صورت توهین و اهانت به مقدسات و کاربران دیگر آی پی شما مسدود خواهد شد.
  Confirmed By user fox

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  معرفی 13 فیلم که از دیدنش حالتان بد می شود

  معرفی 13 فیلم که از دیدنش حالتان بد می شود فیلم‌های جنجالی و بحث برانگیز همیشه فیلم‌هایی هستند که مسائل جنسی، خشونت، مذهب، سیاست، همجنس بازی، نژادپرستی، مواد مخدر را به تصویر

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ

  فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

  از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما)

  فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما) فیلم هزار پای انسانی The Human Centipede یکی از بدترین فیلم های تاریخ سینماست که در سال 2009 برای اولین بار ساخته شد اما به دلیل س?

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  فیلم ترسناک The Human Centipede 2009

  فیلم ترسناک The Human Centipede 2009   ژانر : ترسناک زمان : 71 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : هلند کارگردان : Tom Six ستارگان : Dieter Laser, Ashley C. Williams, Ashlynn Yennie خلاصه داستان : دو دختر ج

  Related Posts

  فیلم ترسناک Psycho 1960 (روانی)

  ...

  فیلم ترسناک saw 3D 2010 (اره)

  ...

  داستان ترسناک خواب نا ارام

  ...

  خانه تسخیرشده توسط جن ها،داستان خانواده اسمورل

  ...

  فیلم ترسناک it 2017 (ان)

  ...

  فیلم ترسناک the texas chainsaw massacre 1974 (کشتار با اره برقی در تگزاس)

  ...

  یکی از قدیمی ترین اسرار اینترنت

  یکی از قدیمی ترین اسرار اینترنت...

  داستان جنی در بیابان

  ...

  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو